Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Okariconcepts, gevestigd te Raamsdonksveer

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Okariconcepts aan te gane en aangegane overeenkomsten tot koop en levering van producten via het Internet.

2. Indien de klant naar zijn/haar algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing.

3. Alle prijsopgaven worden geheel vrijblijvend en zolang de voorraad strekt gedaan. Alle door Okariconcepts gehanteerde prijzen luiden in Euro's en zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

4. Prijzen kunnen te allen tijde door Okariconcepts worden aangepast, met dien verstande dat indien de klant de bestelling voor de prijswijziging heeft besteld, de oude prijzen gelden, zonder overigens enige schadevergoeding te kunnen eisen.

5. De overeenkomst tot koop en levering van de goederen komt tot stand na orderbevestiging van een daartoe verstrekte opdracht van de klant. De klant zal per e-mail de orderbevestiging ontvangen. Onze orderbevestiging wordt geacht de inhoud van de overeenkomst juist weer te geven.

6. Betaling van het aan ons verschuldigde kan geschieden op de volgende manieren:

- Betaling via Ideal, Bankcontact/Mister Cash of Sofort Banking. De klant wordt hiervoor via Mollie Payments naar de betreffende betaalomgeving geleid.
- Vooraf overmaken : de klant maakt het te betalen bedrag over naar een van de rekeningnummers zoals deze verstrekt worden in de bevestigingsmail of naar de Paypall rekening van Okariconcept. Zodra de betaling op 1 van deze rekeningen is bijgeschreven worden de goederen binnen 3 werkdagen aan de klant verzonden. De verzending vindt doorgaans plaats op maandag, woensdag en vrijdag. Is de betaling niet binnen 14 dagen na het bestellen bijgeschreven op 1 van deze rekeningen dan vervalt de bestelling;
- Betaling via Paypal: zodra de bestelling geplaatst is en de betaling via Paypal gedaan is worden de goederen binnen 3 werkdagen verstuurd.

7. De bestelde goederen worden binnen drie werkdagen verzonden na ontvangst van de betaling van de klant . Indien bestelde artikelen niet voorradig zijn en de klant reeds heeft betaald doch levering op korte termijn niet mogelijk is, zullen de reeds betaalde gelden worden geretourneerd. Hiermee wordt de overeenkomst ontbonden.

8. Opgegeven levertijden zijn slechts streeftijden, ingaande zodra alle gegevens die voor de uitvoering van de overeenkomst benodigd zijn in ons bezit zijn, en zijn derhalve niet bindend. Bij overschrijding daarvan - bijvoorbeeld ten gevolge van te late levering door de fabrikant dan wel de posterijen- kan de klant derhalve geen rechten jegens ons doen gelden. Okariconcepts is derhalve niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit een overschrijding van de leveringstermijn.

9. Het risico waar het de te leveren producten betreft, gaat over op de klant zodra zij op de plaats van bestemming worden aangeboden. Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn rekening. Eventuele retourzendingen aan Okariconcepts zijn voor rekening van de klant, moeten franco en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden.

10. Okariconcepts verbindt zich jegens de klant zaken te leveren die van deugdelijke materialen zijn vervaardigd en die nagenoeg gelijk zijn aan de afbeelding op de internetsite. De klant dient echter rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de afgebeelde producten. Dergelijke afwijkingen geven de klant niet het recht de ontvangst of de betaling van het geleverde te weigeren, aanpassingen van zijn verplichtingen of enigerlei vergoeding van Okariconcepts te verlangen.

11. De goederen kunnen, met opgave van reden, binnen zeven dagen retour gezonden worden. De artikelen mogen niet beschadigd of gebruikt zijn. De verzendkosten van de retourzending zijn voor rekening van de afzender/klant. Binnen 14 dagen na de retourzending ontvangt de klant het geld terug op zijn of haar bank- of girorekening.

12. De gegevens die door de klant worden ingevuld worden geregistreerd conform de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) en worden uitsluitend gebruikt om de gevraagde informatie te verstrekken of om de bestelde artikelen op de juiste plaats van bestemming te bezorgen. De gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt.

13. Okariconcepts garandeert dat alle geleverde artikelen voldoen aan de specificaties die vermeldt staan op onze site, met inachtneming van artikel 10. Mochten de geleverde artikelen niet voldoen aan de specificaties of niet in goede staat verkeren dan dient u dit binnen 30 dagen te melden aan Okariconcepts.  

14. Okariconcepts geeft een jaar garantie op de aangekochte artikelen. De garantie geldt niet indien er sprake is van ondeskundig gebruik, slijtage, verwassing, bevriezing of verontreiniging.

15. Klachten van de klant moeten binnen 14 dagen na levering schriftelijk aan Okariconcepts zijn kenbaar gemaakt, met een duidelijke omschrijving van de klacht. Elk vorderingsrecht van de klant jegens ons, betrekking hebbend op gebreken in door ons geleverde producten, vervalt indien: - de gebreken niet overeenkomstig deze voorwaarden zijn gemeld; - de producten zich niet meer in de staat bevinden waarin zij werden afgeleverd; - indien de klachten worden geuit nadat meer dan 12 maanden sinds de levering zijn verstreken.

16. Okariconcepts is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant en anderen, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Okariconcepts.

17. In geval van overmacht - daaronder te verstaan iedere omstandigheid buiten onze macht, van dien aard dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van ons kan worden gevergd - kan de klant ons niet tot schadevergoeding aanspreken.

18. Op onze offertes en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.